गाईघाट । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाद्धारा पाँच वर्षमा ४७ कानुन बनाएका छन् । निवर्तमान मेयर बलदेव चौधरी र उपमेयर देवी कुमारी चौधरीको कार्यकालमा ४७ वटा कानून बनाएका हुन् । त्यस मध्ये ८ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, २ वटा मापदण्ड, एक वटा आचारसंहिता, ४ वटा निर्देशिका र २६ वटा कार्यविधि गरी जम्मा ४७ कानुन बनेका छन् ।
त्रियुगा नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, सहकारी सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, शंसोधित शिक्षा ऐन र वातारण संरक्षण गर्ने सम्बन्धि ऐन बनेको त्रियुगा नगरपालिकाका सुचना अधिकारी विश्व जित राईले बताउनुभयो । कानून बनेका मध्ये पाँच वर्षमा २ मापदण्ड बनेका छन्, भवन सम्बन्धी मापदण्ड र अति विपन नागरिक औषधि उपचार सहयोग तथा विपद राहत सम्बन्धि मापदण्ड बनेका छन् ।

त्रियुगा नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, (कार्य विभाजन) नियमावली, नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन नियमावली, नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, नगर शिक्षा नियमावली र नगर वातावरण संरक्षण सम्बन्धि नियमाली बनेका छन् ।

त्रियुगा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता र त्रियुगा नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशन, अभरमा नगर कार्यक्रम संचालन निर्देशन, सव बहान संचालन निर्देशन र स्थानिय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, स्तरउन्नती तथा नविकरण निर्देशन बनेका छन् ।

त्यस्तै त्रियुगा नगर सभा संचालन कार्यविधि, नगरको योजना तर्जुमा, उपभोक्ता समिति गठन तथा कार्यन्वयन कार्यविधि, आधारभूत तह उर्तिण परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, नगर न्यायिक समिति कार्यविधि, नगर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यविधि, त्रियुगा नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, नगर शैक्षिक गुणस्तर कार्यक्रम, कार्यन्वयन कार्यविधि, त्रियगा नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष संचानल कार्यविधि बनेको थियो ।

त्यस्तै घ वर्गका निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र कार्यविधि, टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बाल संरक्षण कार्यविधि, अपाङता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन तथा अधिलेखिकरण र व्यवस्थापन कार्यविधि, तालिम तथा गोष्ठी तथा शिपमूलक तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, आन्तरिक आय संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती कार्यविधि, नदिजन्य तथा खनिजन्य पदार्थ व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, नगर क्षेत्र भित्र नदिजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणी परिक्षण कार्यविधि, त्रियुगा नगरपालिका तथा अन्य भाडाका मेशिनरी उपकरण संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, जनतासँग मेयर तथा उपमेयर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, अभरमा नगर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, विपद व्यवस्थापन कोष संचानल सम्बधि कार्यविधि बनेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया